Delete KEK Entry

Use this option to delete a Key Exchange Key.